Bouwkosten-management

Onder deze veel omvattende term verstaan wij het inzichtelijk maken van bouw- en investeringskosten – en het beheersen hiervan – vanaf initiatief tot en met ingebruikname van het project. De bouwkostendeskundige maakt duidelijke begrotingen/ramingen van de bouwkosten, die zijn gebaseerd op actuele kostenkengetallen. Daarbij wordt ook kennis van bouwplanning en bouwlogistiek ingebracht. Bouwkostenmanagement stuurt het ontwerpproces. Metron komt met voorstellen die leiden tot een beter gebouw binnen het bouwkosten budget. Voor elk bouwproject stelt Metron een passende aanbesteding strategie voor en zorgt zij voor beheersing van het meer- en minderwerk.

Bouwkostenmanagement onze specialiteit

Wij werken van grof naar fijn, van elementen niveau naar directiebegroting en kunnen op elk willekeurig moment in het project de actuele stand van de investeringskosten objectief en helder weergeven.

In de realisatiefase van een project is het van even groot belang dat de uitgaven beheerst worden. Metron kan voor u bouwkosten bewaken gedurende de uitvoeringsfase tot aan de oplevering.

Risicomanagement

Risicomanagement gaat over anticiperen op risico’s. En dat is waar Metron goed in is. In elk bouwproject kunnen zaken misgaan, maar het is de uitdaging om deze missers te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Bij complexe bouwprojecten is risicomanagement daarom een onmisbaar instrument. Organisaties die risicomanagement professioneel toepassen, helpen de bouwketen effectiever en duurzamer opereren.

Metron ziet risicomanagement als het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het omgaan met risico’s ter beheersing van een project. Wij passen risicomanagement toe op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie.

Dit is een complex proces dat zorgvuldig moet worden opgezet en onderhouden. Met gedegen risicomanagement beperkt Metron de faalkosten en dragen we bij aan de prestatie van de projectorganisatie en het succes van uw project.

Bouwkosten beheersing

Tijdens de realisatie van een project kan Metron Bouwadvies u ondersteunen met het bewaken van de projectuitgaven. We houden aan de hand van vastgestelde budgetten, de projectuitgaven in beeld. Door periodiek een overzichtelijke rapportage uit te brengen van de financiële stand van zaken, kan tijdig eventuele afwijkingen in uitgaven worden gesignaleerd, zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden.

Bewaking meer- minderwerk

Gedurende het bouwproces kan het zich het voordoen dat u geconfronteerd wordt met meer- en minderwerk. Als onderdeel van het eerder genoemde Bouwkostenbeheersing nemen wij het meer- en minderwerk mee in de financiële rapportage van het project.

Het meer- /minderwerk wordt gesignaleerd, ter goedkeuring voorgedragen en na goedkeuring meegenomen in de budgetbewaking. Op verzoek kan de meerwerkopgaven ook beoordelen worden op inhoud, hoeveelheden, prijzen en concurrerende prijsstelling.

Bel ons voor een eerste kennismaking